چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

كنكاشي در افکار و باورها

 شنیدن قرآن به صورت آنلاین استغفار را فراموش نكن