چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

كنكاشي در افکار و باورها

 شنیدن قرآن به صورت آنلاین استغفار را فراموش نكن

چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

?Why Science Does Not Disprove God

به نقل از سایت معتبر تایمز 

 چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

But has modern science, from the beginning of the 20th century, proved that there is no God, 

اما علم مدرن از قرن بیستم شروع شد و این ایده را ارتقا داد که خدایی نیست