برخي از بدعتها و خرافات اهل تصوف از ديدگاه قرآن و سنت

كنكاشي در افکار و باورها

 شنیدن قرآن به صورت آنلاین استغفار را فراموش نكن